Als sociaal- en milieubewuste organisatie trekt Meerlanden zich de huidige klimaatproblematiek aan. We willen zeker als het gaat om CO2-bewust handelen een verbeteringsslag maken in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Dit doen we met behulp van de CO2-prestatieladder.

Certificering CO2-prestatieladder

Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt doordat er, voornamelijk door menselijk handelen, steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Als sociaal- en milieubewuste organisatie trekt Meerlanden zich de huidige klimaatproblematiek aan en wil zeker als het gaat om CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten een verbeteringsslag maken.

Meerlanden wil dit bewerkstelligen door zich te laten certificeren tegen de CO2-prestatieladder op niveau 3. Op dit moment beschikt Meerlanden echter niet over het benodigde CO2-reductiebeleid dat is vastgelegd in een bedrijfsportfolio om zich voor het einde van het 1e kwartaal van 2016 te kunnen laten certificeren op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

In dit rapport is aan de hand van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder: A. inzicht, B. reductie (van de uitstoot), C. transparantie en D. participatie een CO2-reductiebeleid opgebouwd.

Certificering CO2-prestatieladder en Emissie-inventaris 2015

Inzicht
Het CO2-reductiebeleid is van toepassing op holding niveau met onderliggende werkmaatschappijen die worden vormgegeven door de verschillende vestigingslocaties. De totale CO2-uitstoot van Meerlanden Holding N.V. bedroeg in 2014: 6.736 ton waarvan 71% werd veroorzaakt door Scope 1 (directe emissies) en 28,9% door Scope 2 (indirecte emissies). De belangrijkste energiestromen die bijdragen aan de totale CO2-uitstoot zijn vrachtwagens (2462 ton) en elektriciteit (1937 ton). Van de totale CO2-uitstoot van Meerlanden houdt 83% verband met projecten en 17% met overhead.

Reductie
Meerlanden Holding N.V. heeft zich ten doel gesteld de CO2-emissie in 2019 t.o.v. het basisjaar 2014 met 701,6 ton, ofwel 10,5% te reduceren. Per jaar komt dit neer op een lineaire reductie van 2%. Om deze doelstellingen te halen zijn via een Multi-criteria analyse CO2-reductiemaatregelen voor elk van de 6 verschillende energiestromen tegen elkaar afgezet die Meerlanden de komende 5 jaar kan uitvoeren.

Transparantie
Aangezien de doelstelling van het verbetertraject (CO2-reductiebeleid) in dit geval, het reduceren van de CO2-uitstoot is dient de interne- als externe communicatie inzicht te geven in de prestaties en ambities van Meerlanden omtrent CO2-reductie. Allereerst moet de noodzaak van CO2-reductie voor iedereen duidelijk zijn (informeren). Naast informeren moet communicatie bijdragen aan een positieve houding ten opzichte van CO2 reductie, die dan uiteindelijk moet resulteren in een gedragsverandering bij voornamelijk de interne belanghebbenden.

Participatie
Verder streeft Meerlanden om zoveel mogelijk deel te nemen aan sector- en keten initiatieven die als doel hebben de transitie naar de circulaire economie te stimuleren waarbij het sluiten van kringlopen en het terugwinnen van materialen, grondstoffen en energie en daarmee samenhangende CO2-reductie centraal staat. Naast participeren doet Meerlanden ook aan formeren van een innovatieraad m.b.t. MVO ondernemen en adviseert het gemeenten bij het beter recyclen van huishoudelijk afval en terugdringen van CO2-uitstoot.

Bovendien zijn afvalverwerkingsbedrijven zoals Meerlanden niet alleen verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, maar dragen ook bij aan het voorkomen van CO2-uitstoot doordat bepaalde afvalverwerkende activiteiten als bijproduct energie, brand- en grondstoffen generen die hergebruikt kunnen worden. Dit worden ook wel vermeden emissies genoemd. Meerlanden levert door geproduceerde energie, brandstoffen en materialen een behoorlijke bijdrage aan vermeden emissies. Bovendien liggen er nog voldoende kansen voor Meerlanden m.b.t. optimale benutting van de geproduceerde warmte en CO2.