Als publieke onderneming voeren we een moderne governance waarbij transparantie, inlevingsvermogen en maatschappelijk ondernemerschap bovenaan staan.

Corporate Governance

Moderne governance

Als publieke onderneming voeren we een moderne governance waarbij transparantie, inlevingsvermogen en maatschappelijk ondernemerschap bovenaan staan. Meerlanden hanteert de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 als leidraad ter ondersteuning van een goede corporate governance binnen Meerlanden. Hieronder staat een link naar deze code. Per (best practice) bepaling van de code heeft Meerlanden benoemd of door Meerlanden toepassing wordt gegeven aan de bepaling. Verder nemen wij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT 2015) en de Wet Bestuur en Toezicht in acht. Daarnaast passen we vrijwillig onderdelen toe van de regelgeving (Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties) die van toepassing is op Organisaties van Openbaar belang (OOB’s).

Aandeelhouders

De Meerlanden Holding N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en is gevestigd te Rijsenhout.  De aandelen zijn in handen van negen Nederlandse gemeenten: Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer,  Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De vennootschap heeft een bestuur. Onafhankelijk toezicht vindt plaats door de raad van commissarissen. De formele relatie tussen het bestuur, de raad van commissarissen en algemene vergadering van aandeelhouders is vastgelegd in de statuten. De statuten zijn in augustus 2015 geactualiseerd waarbij de regeling van prioriteitsaandelen is komen te vervallen. Besluiten in de aandeelhoudersvergadering worden regulier genomen met tenminste twee derde meerderheid.

Aandeelhoudende gemeenten Meerlanden map

Directie

Het bestuur bestaat uit één persoon. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en voert de titel van algemeen directeur. De algemeen directeur vormt samen met de financieel directeur en de operationeel directeur de directie van de onderneming.

De directie van Meerlanden bestaat uit

Angeline-hout-achtergrond

Angeline Kierkels

Algemeen Directeur

Dick

Dick Jansen

Financieel Directeur

Mark Bours glas achtergrond

Mark Bours

Operationeel Directeur

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen is werkgever van de bestuurder, houdt toezicht op de bestuurder en de algemene gang van zaken van de onderneming en staat de bestuurder met raad terzijde. De commissarissen zijn onafhankelijk.

De samenstelling van de raad van commissarissen en haar commissies en de zittingstermijn van de commissarissen staan opgenomen in het jaarverslag in hoofdstuk 6 –  Corporate Governance.

De taken, samenstelling en werkwijze van de raad van commissarissen staan beschreven in een reglement zoals kenbaar via de website van Meerlanden. De raad van commissarissen heeft een auditcommissie en een remuneratiecommissie ingesteld. In de vergadering van de RvC van 20 januari 2016 is de remuneratiecommissie uitgebreid tot remuneratie- & governancecommissie.
De reglementen van deze commissies zijn raadpleegbaar op de website van Meerlanden. De reglementen worden in 2016 geactualiseerd.

Vennootschappelijke structuur 2016

Vennootschappelijke structuur Meerlanden 2016 cropped

1  Het gemitigeerd wettelijk structuurregime is van toepassing. De vennootschap heeft uitsluitend gemeenten als aandeelhouder.
2  Dit overzicht verwijst alleen naar actieve vennootschappen binnen de groep van ondernemingen van De Meerlanden Holding N.V.
 De Meerlanden Compostering B.V. is mede vennoot (50 %) van Groen Gas Haarlemmermeer V.O.F.

Documenten

Statuten De Meerlanden Holding N.V.

De Nederlandse CGC 2016

Reglementen RVC

Gedragscode

Klokkenluidersregeling

Privacybeleid

Bewerkersovereenkomst