Inloggen
Overheden

Certificering

Het beleid van Meerlanden nv is erop gericht dat alle activiteiten op een effectieve wijze worden uitgevoerd. De uitvoering van deze activiteiten vindt plaats met de grootst mogelijke zorg voor milieu en kwaliteit. Veiligheid, gezondheid en welzijn vormen daarvan een integraal onderdeel. Hierover wordt open gecommuniceerd, zowel binnen de eigen organisatie als met derden.

Om daadwerkelijk en gericht invulling te geven aan dit milieu- en kwaliteitsbeleid, wordt gewerkt volgens een milieu- en kwaliteitszorgsysteem, waarvoor geldt dat het voldoet aan de eisen die beschreven zijn in de normen NEN-EN-ISO 9001 (2008) en NEN-EN-ISO 140001 (2004).

Doelstellingen

Het milieu- en kwaliteitszorgsysteem is opgezet ter realisering van de navolgende doelstellingen:

  • het leveren van producten overeenkomstig de eisen van de opdrachtgevers;
  • het nakomen van de in de wetgeving gestelde eisen en het anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving;
  • het doordringen van de gehele organisatie van de noodzaak om de nadelige effecten
    van de bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken;
  • optimale klanttevredenheid;
  • het adequaat informeren van intern en extern betrokkenen, belangstellenden en omwonenden over de mate van milieubelasting en klanttevredenheid en de gerealiseerde verbeteringen.

 

Meerlanden verplicht zich tot continue inspanning ter verbetering van haar milieuprestatie en klanttevredenheid.

Meerlanden erkent haar maatschappelijke functie ten opzichte van het milieu en de burgers. Meerlanden rekent het tot haar taak mee te werken aan een zo groot mogelijke preventie en nuttig hergebruik van afval en geeft in haar activiteiten op het gebied van inzameling en verwerken van afvalstromen de voorkeur aan een innovatieve en milieutechnisch verantwoorde aanpak.