Inloggen
Overheden

  

Gladheidsbestrijding

Strooiroutes

De strooiwagens van Meerlanden verzorgen de gladheidbestrijding in de diverse gemeenten. Voor de gemeenten zijn Gladheidbestrijdingsplannen opgesteld. Hierin zijn de strooiroutes en de prioriteiten van het strooien opgenomen.
Doorgaande wegen, fietspaden en busroutes zijn meestal het eerst aan de beurt. Hierna volgen de wegen buiten de bebouwde kom en de wijkontsluitende wegen. Woonstraten en 30 kilometergebieden (erftoegangswegen) komen hierna aan de beurt. Per gemeente worden over het wel of niet strooien en het tijdstip van het strooien van woonstraten en 30 kilometergebieden aparte afspraken gemaakt.

Natzout

In een aantal gemeenten wordt in het strooiseizoen 2009-2010 ervaring op gedaan met preventief (natzout) strooien. Op basis van de ervaringen wordt aan de gemeenten al dan niet een voorstel gedaan om het volgende strooiseizoen preventief te gaan strooien.

Advies

Meerlanden verzorgt voor haar gemeenten Beleids- en Uitvoeringsplannen voor de Gladheidbestrijding en adviseert over mogelijkheden om de gladheidbestrijding verder te optimaliseren. Ook geven wij advies over de voor- en nadelen van het curatief (wanneer het al glad is) of preventief strooien.