Inloggen
Overheden

Sorteeranalyses

Gescheiden inzameling

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is het landelijke beleid erop gericht om afval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen, en zo weinig mogelijk te verbranden of te storten. Restafval is afval dat ongescheiden wordt ingezameld en doorgaans wordt verbrand of gestort. De samenstelling van huishoudelijk restafval is de afgelopen decennia sterk veranderd. Begin jaren 80 van de vorige eeuw bestond restafval voor meer dan de helft uit gft, en voor meer dan 10 % uit glas. Met de invoering van de gescheiden inzameling van gft (jaren 90) en glas (introductie glasbak in de jaren 80) is het aandeel gft in het restafval gedaald naar ongeveer eenderde, en het aandeel glas naar minder dan 5 %. In dezelfde periode is het percentage kunststoffen toegenomen tot 20 %. Met de invoering van de gescheiden inzameling van kunststoffen, verplicht vanaf 2010, ligt het in de verwachting dat deze hoeveelheid weer gaat afnemen.

Sorteeranalyses

Een gemiddeld huishouden in Nederland heeft jaarlijks 241 kg restafval. Sorteeranalyses geven aan dat dit afval nog voor meer dan de helft uit herbruikbaar materiaal bestaat, zoals gft, papier, glas en kunststoffen. Gemeentespecifieke sorteeranalyses geven een indicatie van de aanwezige componenten in het restafval en dragen bij aan het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden om de afvalscheiding te verbeteren. In verband met het optreden van seizoensinvloeden worden sorteeranalyses doorgaans twee keer per jaar uitgevoerd. Ook worden sorteeranalyses veelal apart uitgevoerd voor verschillende bebouwingstypen, zoals laagbouw (minicontainers) en hoogbouw (verzamelcontainers). Met het periodiek uitvoeren van sorteeranalyses kunnen trends worden herkend, en kan worden getoetst in hoeverre maatregelen tot verbetering van de afvalscheiding effect hebben gehad.

Meerlanden verzorgt sorteeranalyses voor haar gemeenten en adviseert over de mogelijkheden om de afvalscheiding te optimaliseren.