GFT-afval

Coronauitbraak leidt tot record aan gft-afval

Coronauitbraak leidt tot record aan gft-afval

Het is de sector gelukt om alles duurzaam te verwerken

De uitbraak van COVID-19 heeft afgelopen jaar een groot effect gehad op het aanbod van gft-afval. Nooit eerder werd er in een jaar zo veel gft-afval ingezameld als in 2020.

Dat blijkt uit een analyse van de Vereniging Afvalbedrijven over de gevolgen van Corona bij gft-verwerkers. De verwachting is dat het aanbod in het afgelopen jaar 9 procent hoger uitkomt dan in 2019.

Thuiswerken en werken in de tuin

Vooral in de maanden april, mei en juni was er veel meer aanbod van gft dan de sector normaliter verwerkt. In die maanden kende Nederland de ‘intelligente lockdown’ waarin veel mensen op hun eigen huis en tuin waren aangewezen. Meer mensen werkten thuis, wat tot meer gft-afval leidde. Een andere oorzaak van de piek is toe te schrijven aan de vele mensen die hun tuin eens grondig gingen aanpakken. Wat de gevolgen zijn van de lockdown waar Nederland zich nu in bevindt, is op dit moment nog niet duidelijk.

Alles verwerkt door creatieve oplossingen

De gft-verwerkers hebben ondanks het hogere aanbod al het aangeboden gft duurzaam kunnen verwerken tot compost en biogas. Dat is gelukt door goed samen te werken, alle verwerkingscapaciteit te benutten en gft-afval te bufferen door in te kuilen voor latere verwerking. Door deze grote inzet van de sector is het gelukt om het gft-afval duurzaam te verwerken zodat er geen gft-afval verbrand hoefde te worden in afvalenergiecentrales. De leden van de Vereniging Afvalbedrijven zijn zeer blij met dit resultaat en dat illustreert de flexibiliteit van de sector.

Extreme toename verpakkingsmateriaal: papier- en PBDcontainers overvol door online shoppen en lockdown

Extreme toename verpakkingsmateriaal: papier- en PBDcontainers overvol door online shoppen en lockdown

Net als bij de eerste lockdown in het voorjaar ziet Meerlanden een toename van het huishoudelijk afval. Deze keer is vooral het aanbod van karton en plastic explosief toegenomen. Elke december is de inzameling van deze afvalsoorten een grote uitdaging door de vele online inkopen, maar de coronacrisis en de gesloten winkels maakt dat het probleem groter is geworden.

 

Het inzamelen van de vollere boven- en ondergrondse containers kost Meerlanden dan ook meer tijd dan gebruikelijk. Het grote aanbod zorgt er voor dat de containers sneller vol raken en helaas wordt er ook veel afval naast de containers gezet. Hierdoor ontstaan storingen, zwerfafval, onveilige situaties en daardoor extra werk voor de inzamelaars. Samen met de verschillende gemeenten probeert Meerlanden de overlast zo goed als mogelijk tot een minimum te beperken. Op verschillende plaatsen zijn extra bovengrondse containers geplaatst voor papier en plastic verpakkingen. Meerlanden heeft hiervoor extra personeel en wagens ingehuurd en heeft het maximum van uitbreiding bereikt. Ook wordt er in de weekenden tijdens de feestdagen meer gereden. Rond de jaarwisseling zijn verschillende de ondergrondse containers afgesloten in verband met brandgevaar door vuurwerk.

 

Vandaar de oproep om een handje mee te helpen: komt u een volle container tegen? Zet uw afval er dan niet naast, maar bied het later of ergens anders aan. Of houd uw afval alstublieft wat langer in huis en bied dit in het nieuwe jaar aan. U kunt het uiteraard ook bij de milieustraat inleveren. Zo houden wij samen uw wijk netjes en opgeruimd

Meerlanden opent inschrijving voor Meerlandenfonds

Meerlanden opent inschrijving voor Meerlandenfonds

  • Goede doelen en (sport)verenigingen kunnen online aanvraag doen

  • Bestuur beoordeelt op bevorderen milieu, welzijn mensen en aanpassingen rond maatregelen Covid-19

 

De inschrijving voor de veertiende editie van het Meerlandenfonds 2020 start op 1 oktober. Ook dit jaar heeft Meerlanden weer een bedrag van 55.000,- in het fonds gestort om (sport)verenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden* kunnen tot 1 november aanstaande een aanvraag indienen.

“Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze maatschappij. En misschien in deze periode wel meer dan ooit. Met veel creativiteit en doorzettingsvermogen proberen zij hun werk zo goed mogelijk voort te zetten om daarmee te blijven bijdragen aan een mooie en duurzame leefomgeving in de regio, vandaag en morgen. Net als Meerlanden daar dagelijks haar steentje aan bijdraagt, samen met gemeenten en hun inwoners, scholen en partners. En daarom steunen wij die talrijke initiatieven van goede doelen en verenigingen met ons Meerlandenfonds. Zo kunnen zij hun mooie werk blijven doen” zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. “Ik roep alle vrijwilligers in de regio daarom op om een aanvraag te doen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds!”

Mooie en duurzame leefomgeving

Het bestuur van het fonds let bij de aanvragen op degenen, die zich inzetten voor een mooie en duurzame leefomgeving. Ze gaat hierbij uit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Het bestuur let extra op projecten of activiteiten die het milieu bevorderen, het welzijn van mensen vergroot en dit jaar ook op aanpassingen die daarvoor nodig zijn vanuit de maatregelen rondom Covid-19, om deze activiteiten zo goed mogelijk voort te zetten.

Online inschrijven

Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds in aanmerking door een project te beschrijven. Dat kan door vanaf 1 oktober het online aanvraag in te vullen. Voor goede doelen is de maximale bijdrage € 2.500,- en voor (sport)verenigingen maximaal € 1.000,-.

De inschrijving sluit op 1 november 2020. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over een eventuele toekenning van een bedrag uit het fonds. Dit jaar organiseert Meerlanden de uitreiking op een andere manier dan het gebruikelijke feestelijke event. Het reglement staat op www.meerlanden.nl/fonds.

 

*De gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Ouder-Amstel en Teylingen.

Logo Meerlanden

Meerlanden stopt op dit moment ontwikkeling biowarmte installatie

Meerlanden stopt op dit moment ontwikkeling biowarmte installatie

Meerlanden heeft deze week besloten om op dit moment de ontwikkeling van een biowarmte installatie ten behoeve van Park Rijk (Haarlemmermeer) op haar bedrijfsterrein in Rijsenhout te stoppen. Door gewijzigde omstandigheden is het op dit moment niet verantwoord om de noodzakelijke investeringen te doen. De scherpe normen voor luchtemissies, de ontwikkelingen rond de aanscherping van stikstof beleid via de Wet natuurbescherming, het nationale maatschappelijke debat over biomassa en de inschatting van onzekerheden door potentiële leveranciers van een biowarmte installatie leiden tot het uitblijven van aanbiedingen of tot het uitbrengen van aanbiedingen die buiten de financiële ruimte vallen. Als gevolg van deze beslissing zal ook het geplande warmtenetwerk in Park Rijk niet worden aangelegd.

 

Meerlanden

Meerlanden heeft zich sinds haar oprichting in 1997 ontwikkeld van een traditionele afvalinzamelaar tot een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op inclusieve en vooruitstrevende wijze werkt aan een duurzame en mooie leefomgeving, vandaag en morgen. Door producten, afval- en grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk in te zamelen, verwerken, hergebruiken en recyclen (Re-use, Re-pair, Re-cycle). Door energie en warmte op te wekken uit reststromen uit de regio. En door zich continu in te zetten voor een schone,  hele en veilige openbare ruimte. Samen met haar partners neemt Meerlanden zo actief het voortouw in de transitie naar een circulaire regio.

Meerlanden ontwikkelt deze strategie binnen de randvoorwaarden van aanvaardbare maatschappelijke kosten, een gezond rendement voor de aandeelhoudende gemeenten, een goede relatie met belanghebbenden in de omgeving en verantwoordelijk werkgeverschap voor de eigen medewerkers.

 

De ambitie van Meerlanden: een biowarmte installatie

Vanuit haar duurzaamheidsambitie heeft Meerlanden in de afgelopen periode onderzocht of snoeiafval, een reststroom die beschikbaar komt bij regulier onderhoud aan bomen en plantsoenen in de acht gemeenten van haar verzorgingsgebied, ingezet kan worden voor het opwekken van biowarmte voor een nieuw te ontwikkelen warmtenet. Voor deze reststroom is op dit moment nuttige inzet van de opgewekte warmte de meest waardevolle verwerkingsmogelijkheid.

Er is een businesscase ontwikkeld op basis van een inschatting van kosten en baten. Bedrijven in Park Rijk (Haarlemmermeer) hebben zich bereid getoond op te treden als afnemers van biowarmte ter vervanging van hun gasgestookte verwarmingsketels. Daarmee zorgen zij aan de batenkant voor de haalbaarheid van het plan. Het te bouwen warmtenet – de infrastructuur tussen de installatie in Rijsenhout en de afnemers in Park Rijk – biedt bovendien toekomstige leveranciers van restwarmte (zoals nabijgelegen datacenters) de gelegenheid om aan te sluiten en daarmee de energietransitie in Haarlemmermeer en omgeving verder uit te breiden.

 

Gewijzigde omstandigheden

Helaas is gebleken dat door gewijzigde omstandigheden de kosten van een biowarmte installatie en het warmtenet te hoog worden om een verantwoorde investering te doen. In de aanbesteding van de installatie en het warmtenet is gebleken dat leveranciers zeer terughoudend zijn met inschrijven op aanbestedingen op het gebied van biomassa. Meerlanden heeft vanwege haar duurzaamheidsambitie in de uitvraag aan marktpartijen scherpere eisen ten aanzien van de emissies van stikstof, zwaveldioxide en fijnstof gesteld dan wettelijk vereist. Bovendien mochten de geluidsoverlast en geurhinder niet toenemen. De aangescherpte vergunningseisen vanwege de ontwikkelingen van het stikstofbeleid (Wet natuurbescherming) dwingen extra maatregelen af om de stikstofuitstoot nog verder te verlagen. In combinatie met de strenge contractvoorwaarden vanuit Meerlanden op deze punten vergroot ook dit de onzekerheden voor de leveranciers. Het nationale debat over de duurzaamheid van buitenlandse biomassa en onzekerheid voor de toekomst vanuit de aanpak van COVID-19 hebben de onzekerheid voor de leveranciers verder vergroot. Een groot deel van de leveranciers heeft daardoor afgezien van het doen van een aanbieding. Een klein deel heeft wel een aanbieding gedaan. Bovengenoemde onzekerheden hebben echter een sterk prijsopdrijvend effect gehad.

Omdat Meerlanden geen concessies wil doen op het gebied van duurzaamheid heeft Meerlanden de beslissing genomen om op dit moment het project van een biowarmte installatie met Park Rijk te stoppen.

 

Hoe nu verder?

Meerlanden houdt vast aan de strategie om een belangrijke speler te willen zijn in de ontwikkeling van een regionale circulaire economie. Zij blijft trouw aan haar uitgangspunten van duurzaamheid tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten bij de verwaarding van reststromen (van afval naar grondstof).

Meerlanden blijft onverminderd inzetten op de verbetering van haar dienstverlening in relatie met de gemeenten in het verzorgingsgebied, de regionale circulaire economie , de kwaliteit van de leefomgeving in Rijsenhout, de direct omwonenden van het bedrijfsterrein aan de Aarbergerweg en de arbeidsomstandigheden van de eigen medewerkers van Meerlanden op het bedrijfsterrein.

GFT-afval

Met deze 11 tips blijft uw GFT container in de zomer fris!

Met deze 11 tips blijft uw GFT container in de zomer fris!

Uw rolcontainer voor organisch keuken- en tuinafval (GFT en etensresten) kan in de zomer sneller gaan stinken en zelfs voor maden zorgen. Met deze 11 tips kunt u dit voorkomen of beperken.

1. Koop slim in! Zo hoeft u geen oneetbaar voedsel en minder etensresten weg te gooien.
2. Gooi uw etensresten zo snel mogelijk weg en laat het niet op het aanrecht liggen. Hier komen vliegen op af, die daarin hun eitjes leggen.
3. Wikkel vlees- en visresten in een krant en gooi ze in de container die het eerst wordt geleegd (GFT of restafval).
4. Doe het gft-afval niet te nat in de container en wissel indien mogelijk het keukenafval regelmatig af met een laagje droog tuinafval.
5. Leg een laagje droog tuinafval, stro of een krant op de bodem van de container. Dit neemt overtollig vocht op en geeft minder kans op achterblijvende resten na het legen. De krant vergisten en composteren we mee in onze Groene Energiefabriek.
6. Plaats de groenbak niet in de zon, maar in de schaduw of een koele ruimte.
7. Laat de deksel van de groenbak op een kier zodat door de luchtcirculatie het rottingsproces minder snel op gang komt (nadeel hiervan is dat ongedierte aangetrokken wordt. Voor welke oplossing u kiest, hangt onder meer af van de samenstelling van het afval in uw container: voedsel trekt ongedierte aan, nat afval rot vlugger en stinkt dus sneller).
8. Maak uw container in de zomerperiode vaker schoon met water en azijn of water en groene zeep.
9. Toch maden? Klimop (Hedera) is giftig voor maden. Leg af en toe een tak in de rolcontainer om het probleem te bestrijden.
10. Maden zijn ook goed met zout te bestrijden. Door af en toe een handje zout in de container te gooien drogen ze uit.
11. Laat de container bij langere afwezigheid (zoals vakantie) leeg en schoon achter.

Fijne zomer!

Hoe ontstaan maden in uw GFT container?

Vliegen en muggen leggen graag eitjes op etensresten. Een vlieg legt een paar honderd eitjes, die in warm en zonnig weer al na acht uur kunnen uitkomen! Deze larven noemen we maden.

GFT-afval

Geen vervangende inzameldag bedrijfsafval 2e Paasdag en Koningsdag

Geen vervangende inzameldag bedrijfsafval 2e Paasdag en Koningsdag

Op 2e Paasdag en Koningsdag zamelen wij geen afval in. Ook onze milieustraten zijn die dagen gesloten.

 

Vanwege de Covid-19 omstandigheden en de gevolgen zullen wij de rolcontainer dienstverlening van maandag 13 april en maandag 27 april 2020 niet inhalen. Uw rolcontainer wordt tijdens de eerstvolgende reguliere lediging geledigd. Indien u niet tot de volgende reguliere lediging kunt wachten zullen wij op uw verzoek een kosteloze extra lediging voor u inplannen.

 

U kunt ons daarvoor bereiken op: bedrijfsafval@meerlanden.nl.

Samen houden we onze leefomgeving veilig en schoon

Samen houden we onze leefomgeving veilig en schoon

We kunnen er niet meer om heen, soms zelfs letterlijk niet, dat steeds meer mensen thuiswerken voor de gezondheid van henzelf en anderen. Dat creëert voor de medewerkers van Meerlanden echter wel meer lastige en onveilige situaties op straat. Het valt op dat er steeds vaker auto’s staan in niet daarvoor bestemde parkeervakken of niet volledig in het vak geparkeerd en dat de doorgaande wegen onvoldoende vrij worden gehouden. Het te allen tijden vrijhouden van de wegen is niet alleen voor Meerlanden maar ook voor eventuele hulpdiensten van belang. Daar komt bij dat, met de toenemende aantallen thuiswerkers, wij geconfronteerd worden met vollere rol- en ondergrondse containers waardoor het inzamelen van afval meer tijd kost.

 

“Als Meerlanden zetten wij ons iedere dag voor de volle 100% in om onze regio schoon en leefbaar te houden.” aldus operationeel directeur Just Zandhuis van Meerlanden. “En natuurlijk hebben wij begrip voor de uitdagingen die de huidige situatie met het coronavirus nu eenmaal met zich meebrengt. Het is echter wel belangrijk dat ook wij zo goed en veilig mogelijk ons werk kunnen blijven doen.” Zandhuis vervolgt: “Met de toename in het aantal mensen dat thuiswerkt, en doordat de tijd thuis ook gebruikt wordt om op te ruimen, ontstaat er meer afval en aanbod op de milieustraat, brengparkjes en in de inzamelvoorzieningen. Helaas wordt er ook afval op de brengparkjes in wijken naast de containers gezet, dit zorgt voor extra handeling en vertraagt de verdere inzameling. Op de milieustraten zien wij momenteel lange wachtrijen, ruim 1 tot 2 uur, en bovendien ondervindt de rest van het verkeer hierdoor hinder. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

 

Just Zandhuis: “Ik zou de bewoners willen oproepen om met ons mee te denken en geen onnodig afval te creëren: wees bewust. Kijk of je spullen tijdelijk kan opslaan en het bezoek richting de milieustraten kan uitstellen, zet geen spullen naast de container en houd de wegen vrij. En uiteraard ook het verzoek om richting onze collega’s ook de 1,5 meter afstand te houden. Ook onze medewerkers moeten zich houden aan de extra regels door corona, die het werk zwaarder maken. Houd rekening met hen, ze halen uw afval op.”

 

Samen met de verschillende gemeenten probeert Meerlanden op dit moment in ieder geval de overlast zo goed als mogelijk tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door meer capaciteit in te zetten op de inzameling van containers.

Meerwinkel gesloten en maximaal aantal auto’s op milieustraten vanwege coronavirus

Extra maatregelen Meerlanden rondom coronavirus

Kringloopwinkel Meerwinkel in Hoofddorp sluit per direct

Maximaal aantal voertuigen tegelijkertijd toegelaten op milieustraten

Meerlanden werkt er hard aan om haar dienstverlening op een verantwoorde wijze te blijven uitvoeren aangezien deze tot de cruciale en vitale sectoren behoort, die onverhinderd doorgaan bij de uitbraak van het coronavirus. Uiteraard heeft Meerlanden maatregelen genomen in verband met de gezondheid van de bewoners en de eigen medewerkers. Naar aanleiding van de door het kabinet gecommuniceerde maatregelen, tijdens de persconferentie van maandag 23 maart, hebben ook wij een aantal extra maatregelen getroffen.

“We doen een beroep op iedereen om rekening te houden met de maatregelen rondom het coronavirus, zodat ook de afvalinzameling aan huis en bij bedrijven zo goed mogelijk kan worden voortgezet. ” aldus Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden.

 

Kringloopwinkel Meerwinkel sluit per direct

Op dit moment zien wij geen aanleiding om een activiteit die bewoners uitnodigt de straat op te gaan, door te zetten. De boodschap van het kabinet is duidelijk; Wanneer je thuis kunt blijven, moet je dat vooral doen. Daarom sluiten we per direct onze kringloopwinkel Meerwinkel in Hoofddorp voor de duur van de landelijke richtlijn.

 

Maximaal aantal voertuigen tegelijkertijd toegelaten op de milieustraten

Om de gezondheid van onze collega’s en bewoners zo goed mogelijk te kunnen borgen wordt vanaf dinsdag 24 maart nog een beperkt aantal voertuigen tegelijkertijd toegelaten op onze milieustraten. Op de milieustraten in Rijsenhout en Heemstede mogen nog maximaal vier klanten tegelijkertijd worden toegelaten. Op de milieustraten in Diemen, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout is dit maximaal 2 klanten per keer. Wij verzoeken u alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van onze medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers erop attenderen voldoende afstand te houden.

 

Updates

Met de nodige flexibiliteit zetten wij ons in om op een verantwoorde wijze onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Het belangrijkste is en blijft uw en onze gezondheid.

 

Houd onze pagina www.meerlanden.nl/coronavirus en sociale kanalen in de gaten voor updates.

Meerlanden Bedrijfsafval goed per mail bereikbaar

Meerlanden Bedrijfsafval: stuur uw verzoek per mail

Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening rondom de uitbraak van het coronavirus op onze corona-pagina.

 

Ondanks de maatregelen rondom het coronavirus blijft Meerlanden Bedrijfsafval haar dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren. Wel werken onze medewerkers van de Front Office waar mogelijk vanuit huis. Hierdoor zijn wij beperkter telefonisch bereikbaar. Daarnaast is het drukker dan normaal met vragen vanuit onze klanten.

Daarom verzoeken wij u om alleen te bellen met spoedvragen en om vragen en verzoeken zoveel mogelijk per e-mail te sturen naar bedrijfsafval@meerlanden.nl

Bedrijfsafval Meerlanden

Maatregelen afvalinzameling rondom coronavirus

Maatregelen afvalinzameling rondom coronavirus

Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening rondom de uitbraak van het coronavirus op onze corona-pagina.

In verband met het coronavirus heeft het RIVM onlangs een lijst met cruciale beroepen opgesteld. Deze sectoren zijn volgens de overheid belangrijk om het land draaiende te houden. Als afvalinzamelaar valt Meerlanden ook onder deze beroepen. Wij zullen onze diensten dan ook blijven uitvoeren.  Wel hebben we enkele maatregelen genomen voor uw en onze gezondheid.

 

Anderhalve meter afstand

Het RIVM heeft gevraagd om, waar mogelijk, anderhalve meter afstand te nemen. We vragen u, bij contact met een van onze medewerkers, dit in acht te nemen.

 

Milieustraten

Onze milieustraten zijn op dit moment volgens normale openingstijden open. Wel proberen we het contact zoveel mogelijk te beperken. We hebben de komende tijd onze collega’s nog harder nodig dan normaal. Daarom vragen we u vriendelijk om een afweging te maken of een rit naar een van de milieustraten echt noodzakelijk is of dat het op een later moment kan. Zo beperken we het aantal bezoekers op de milieustraten.

 

Lunchen

In verband met het coronavirus hebben we op onze locaties alle gemeenschappelijke ruimtes, zoals kantines, tijdelijk gesloten. Onze inzamelaars zullen daarom in de wijk in de vrachtwagen lunchen. Hierdoor kunt u hier en daar stilstaande wagens zien. We hebben onze medewerkers gevraagd om tijdens de lunch het verkeer niet te hinderen.