Page 3 - Strategie Meerlanden
P. 3

Samen sneller circulair
Het voelt goed om als organisatie elke dag betekenis te kunnen geven aan zowel een duurzame als een sociale samenleving. En het gaat goed, Meerlanden is  nancieel gezond. We hebben ons van een traditionele afvalinzamelaar ontwikkeld tot een innovatieve grondstoffen- en energiebedr f dat gemeenten ook ontzorgt op het integraal beheer van de openbare ruimte
en gladheidsbestr ding. Door onze innovatieve vergistingsinstallatie z n we in staat om van organisch afval 5 nuttige producten te produceren: Groengas, CO2, Warmte, Compost en Water. En daar z n we trots op! Want de vraag naar grondstoffen neemt wereldw d toe en de beschikbaarheid af.
Iedereen moet z n b drage leveren om het gebruik van grondstoffen en de uitstoot van CO2 te verminderen. Daarom werkt Meerlanden actief mee aan een systeem dat uitgaat van een gesloten kringloop, een circulaire maatschapp  die gebaseerd is op hernieuwbaarheid en hergebruik en waarin de openbare ruimte leverancier is van grondstoffen. Ook ‘Den Haag’ wil dat Nederland in 2050 'circulair' is. Dan moet de economie volledig draaien op hergebruikte grondstoffen en moet al het afval worden verwerkt tot bruikbare materialen.
Voor ons is het een geweldige kans om samen met bewoners, gemeenten en bedr ven hier richting en sturing aan te geven.
Het belang van bewoners, gemeenten en bedr ven staat b  ons voorop. Samen kunnen w  echt het verschil gaan maken. Met onze gemeenten, maar ook met kennisinstituten en bedr ven. Samen kom je verder, als je uitgaat van waardemaximalisatie in plaats van winstmaximalisatie. En het doel moet natuurl k voor iedereen duidel k z n. Want als je geen doel hebt, ben je nergens. Daarom hebben we mét onze stakeholders, opdrachtgevers en klanten een strategie opgesteld om 'Samen sneller circulair' te worden. Graag delen we met iedereen onze ambities, doelen en de manier waarop we dit willen bereiken.
Angeline Kierkels
Algemeen directeur Meerlanden
3


   1   2   3   4   5