Page 4 - Strategie Meerlanden
P. 4

Zes strategische doelstellingen
In de komende jaren willen we onze regio circulair maken. Een samenleving zonder afval, maar met grondstoffen die
na hergebruik en recycling als nieuwe producten worden teruggebracht in de kringloop. Waarb  de openbare ruimte leverancier is van organische grondstoffen. Kringlopen sluiten kunnen we natuurl k niet alleen. Daarom is het zo belangr k dat we samenwerken met gemeenten, partners uit bedr fsleven, wetenschap en inwoners. En investeren we in bestaande en nieuwe samenwerkingen om samen sneller circulair te z n. Hieronder staan de zes doelen waar we ons in de aankomende jaren voor inzetten.
Meer winnen uit afval
Meer betrokkenheid bij de buurt
Meer groene energie en warmte
Meer mogelijkheden voor mensen
Meer biobased producten & biodiversiteit
Meer  nanciële waarde
1. Meer winnen uit afval
Onze kerntaak is afvalinzameling en GFT-verwerking, maar w  noemen dat liever ‘winnen van grondstof en energie’. Want hoe meer herbruikbare materialen we uit afval winnen, hoe beter. We werken aan een restafvalloze samenleving door steeds betere afvalscheiding aan de bron b  huishoudens en bedr ven. We optimaliseren ons logistieke proces door gebruik te maken van nieuwe technologie en standaardisatie van de middelen, systemen en uitvoering. Ook kr gen afgedankte spullen een nieuw leven in onze eigen kringloopwinkel.
In 2020 wil Meerlanden met al haar klantgemeenten minimaal de 75% VANG doelstelling realiseren: max. 100 kilo restafval per inwoner. 25% van onze commerciële klanten hebben we met ons 'zero waste concept' geadviseerd en begeleid in hun transitie naar restafvalloze organisaties.
2. Meer betrokken b  de buurt
We zoeken actief de verbinding met buurt- en w kraden en zetten pilots op om bewoners b  het beheer van de eigen leefomgeving te betrekken. Onze integrale w kteams in de openbare ruimte z n de oren en ogen van de w k. Door samen te werken met bewoners, gemeenten en bedr ven creëren we meerwaarde en stimuleren de lokale economie en werkgelegenheid. Samen bevorderen we de saamhorigheid in de buurt en geven bewonersparticipatie een impuls.
In 2020 werken wij actief samen met wijk- en buurtraden en hebben succesvolle projecten op het gebied van bewoners-participatie afgerond.
4


   2   3   4   5   6