Page 5 - Strategie Meerlanden
P. 5

3. Meer groene energie en warmte
Organisch afval staat b  de meeste mensen bekend als groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Maar het is meer dan dat. Want brood, pasta, visgraten, eierschalen en kof edik horen er ook b . Meerlanden haalt het organisch afval op om het op innovatieve w ze tot groene energie en nieuwe producten te verwerken. Hiermee dragen we b  aan een duurzame regio door verlaging van de CO2- -uitstoot met 50% tot maximaal 3.500 ton op jaarbasis. Ook het ophalen gebeurt CO2 neutraal omdat 70% van ons wagenpark op hernieuwbare energie r dt.
In 2020 produceren we 3 mln. Nm3 groen gas. We realiseren 100% nuttige toepassing van onze warmte en zetten alle CO2 nuttig af.
4. Meer mogel kheden voor mensen
Duurzame inzetbaarheid en duurzaam ondernemen z n belangr ke waarden voor ons. W  bieden arbeidskansen voor iedereen. Op onze negen locaties werken meer dan 500 mensen op alle werk- en denkniveaus. We streven naar inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ook b  onze ketenpartners. Veiligheid en persoonl ke ontwikkeling van onze medewerkers staan voorop.
In 2020 worden werkzaamheden waar mogelijk uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit alle gemeenten waar we actief zijn. Bij alle nieuwe activiteiten die we ondernemen in de keten kijken we te allen tijde of er ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet.
5. Meer biobased producten en biodiversiteit
We verbeteren de kwaliteit en transparantie van onze dienstverlening en zetten de organische grondstoffen uit de openbare ruimte en uit huishoudel k en bedr fsafval in om tot een regionale biobased economie te komen. W  realiseren CO2 reductie door schone energie op te wekken. Ook zorgen w  voor een toename van de biodiversiteit door de openbare ruimte duurzaam te beheren. Op deze manier is de openbare ruimte van  nanciële waarde.
In 2020 worden alle (organische) grondstoffen uit de openbare ruimte 100% hergebruikt.
6. Meer  nanciële waarde
Meerlanden is een  nancieel gezond bedr f dat een redel ke winst maakt. Dit is de basis voor de continuïteit van ons bedr f en stelt ons in staat onze doelen te realiseren zoals het verder professionaliseren van onze relatie- en informatiemanagement. Ons streven
is om in 2020 elke aandeelhoudende gemeente een eigen portal te geven met daarin een dashboard waarin bedr fsvoering, operationele- en  nanciële data eenvoudig toegankel k is.
In 2020 bedraagt onze geconsolideerde externe omzet € 80 mln. en een netto resultaat na belastingen van € 4,2 mln.
5


   3   4   5   6   7