Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Inkoopbeleid

1. DEFINITIES

In deze Algemene lnkoopvoorwaarden van Meerlanden Holding N.V. (hierna: deze lnkoopvoorwaarden) hebben de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Opdrachtgever: Meerlanden Holding N.V. (kvk 34098938) en/of haar dochtervennootschap die opdracht verstrekt en gebruiker is van deze Inkoopvoorwaarden.

Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de Opdrachtgever de levering van Producten opdraagt;

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn;

Opdracht: de schriftelijke vastlegging van de afspraken tussen partijen; Producten: verzamelbegrip voor werken, leveringen en diensten;

Schriftelijk: naast briefpapier valt hieronder ook fax en e-mail;

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst, alsmede alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

2.2 De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt hier uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Van deze Inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voor zover zulks schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

2.4 De opdrachtnemer met wie eenmaal op deze Inkoopvoorwaarden wordt gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Inkoopvoorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Opdrachtgever.

3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

3.1 Aanvragen voor een offerte binden Opdrachtgever niet en gelden als een uitnodiging aan Opdrachtnemer tot het uitbrengen van een aanbieding.

3.2 Een mondelinge of schriftelijke offerte van Opdrachtnemer is bindend en onherroepelijk voor Opdrachtnemer tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk het tegendeel heeft verklaard. Eventuele kosten verbonden aan de offerte komen voor rekening van Opdrachtnemer.

3.3 Indien op een offerte van Opdrachtnemer een Opdracht conform de offerte volgt van Opdrachtgever, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever die Opdracht aan Opdrachtnemer verzendt.

3.4 Opdrachtgever kan wijzigingen en aanvullingen op de offerte aanbrengen. In dat geval komt de Overeenkomst tot stand op het moment waarop Opdrachtgever schriftelijke bevestiging van de Opdracht ontvangt overeenkomstig de gewijzigde dan wel aangevulde offerte dan wel op het moment dat Opdrachtnemer feitelijk begint met de uitvoering van de Opdracht.

3.5 Mondelinge Overeenkomsten komen alleen tot stand door schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever.

3.6 Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in voorgaande artikelen of in de zin van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek.

3.7 Ingeval van een raamovereenkomst komt c.q. komen de daaruit voortvloeiende (nadere) Overeenkomst(en) tot stand (telkens) op het moment dat de (nadere) Opdracht binnen het kader van die raamovereenkomst door Opdrachtgever wordt verzonden.

3.8 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer gebruik wordt gemaakt van door of namens Opdrachtgever ter beschikking gestelde of goedgekeurde bestekken, specificaties, instructies, modellen, tekeningen, keuringsvoorschriften e.d., onverschillig op welke wijze belichaamd, maken deze deel uit van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever schriftelijk anders heeft verklaard.

4. PRIJZEN EN PRIJSHERZIENINGEN

4.1 De door Partijen overeengekomen prijzen en tarieven zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

4.2 Overeengekomen prijzen en tarieven luiden, voor zover niet anders overeengekomen, in Euro, exclusief BTW, en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer, zoals, maar niet beperkt tot, de kosten van transport, inklaring, verzekering en verpakking (met uitzondering van leenverpakking). Opdrachtnemer geeft tevens aan welk BTW-tarief van toepassing is.

5. LEVERING

5.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, geschiedt de levering op de overeengekomen plaats en op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn alsmede overeenkomstig de leveringsconditie Delivered Duty Paid (franco, inclusief rechten). Alle termijnen dienen als fataal te worden beschouwd. Bij overschrijding van enige leveringstermijn is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim.

5.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is Opdrachtnemer een boete verschuldigd van 0,5 % van de koopsom van de Productenvoor elke kalenderdag dat de levertijd wordt overschreden. Indien de levertijd met meer dan 30 dagen is of dreigt te worden overschreden, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen onder instandhouding van de boeteregeling. Deze boete laat de vergoeding van alle schade en kosten onverlet.

5.3 Opdrachtnemer dient dreigende levertijdoverschrijdingen onverwijld en onder opgave van redenen schriftelijk te melden aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer doet daarbij tevens een voorstel op welke wijze hij de overschrijding zoveel mogelijk zal beperken.

5.4 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de levering uit te stellen. Opdrachtnemer zal in dit geval de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.

5.5 Tenzij Partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen, is Opdrachtnemer niet bevoegd tot het verrichten van deelleveringen. Indien het verrichten van deelleveringen schriftelijk is overeengekomen, wordt voor de toepassing van deze Inkoopvoorwaarden onder “levering” mede een “deellevering” verstaan.

5.6 Opdrachtnemer zal de bij Opdrachtgever geldende veiligheids- en milieuregels, alsmede de huisregels in acht nemen.

5.7 De geleverde Producten dienen van goede kwaliteit te zijn en aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking te voldoen evenals aan eventuele nader overeengekomen eisen. Opdrachtnemer is bekend met het doel en het gebruik waarvoor de Producten bedoeld zijn en garandeert dat die Producten daar bij uitstek voor geschikt zijn.

5.8 Opdrachtnemer staat er voor in, dat de geleverde Producten vrij zijn van alle lasten, beperkingen en aanspraken van derden, inclusief beperkingen die zouden kunnen voortvloeien uit octrooien, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van lasten, Algemene Inkoopvoorwaarden Meerlanden Definitief v.1.0.doc Pagina 3 van 7 17-2-2014 beperkingen en aanspraken die Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

5.9 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder levering mede verstaan de levering van alle bijbehorende hulpmiddelen en documentatie, zoals de EG-verklaring van overeenstemming, het technisch constructiedossier, de gebruiksaanwijzing of handleiding in de Nederlandse taal, tekeningen beproevingscertificaten, kwaliteit-, keurings- en garantiecertificaten, onderhouds- en instructieboeken met handleiding en Goed- en veiligheidsinformatie, zoals, maar niet beperkt tot Material Safety Data Sheets (MSDS).

6. VERPAKKING EN VERZENDING

6.1 De Producten reizen voor rekening en risico van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer draagt zorg voor een afdoende verzekering, het laden, stuwen en lossen. De Producten dienen door Opdrachtnemer behoorlijk te zijn verpakt en gemerkt, overeenkomstig de eventueel door Opdrachtgever gegeven aanwijzingen, met inachtneming van de vigerende regelgeving zoals deze luidt in de landen van fabricage, verzending, doorvoer en bestemming van Producten en in het algemeen zodanig dat deze de bestemming in goede staat kunnen bereiken.

6.2 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verwijderen van door Opdrachtnemer meegeleverde verpakkingsmaterialen van de terreinen van Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht verpakkingsmaterialen van Opdrachtnemer te retourneren. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtnemer naar een door Opdrachtnemer op te geven adres.

6.3 Opdrachtnemer dient de Producten zo milieuvriendelijk mogelijk te verpakken, een en ander met inachtneming van het op de EG-Richtlijn 94/62/EG en Regeling verpakking en verpakkingsafval (Staatscourant 1997, nr.125, van 4 juli 1997) gebaseerde Convenant Verpakkingen III, dan wel enige latere versie daarvan.

6.4 Opdrachtnemer dient de Producten te voorzien van een duidelijk zichtbare paklijst, vrachtbrief of pakbon waarop in ieder geval steeds worden vermeld: naam en adres Opdrachtnemer, ordernummer, netto gewicht, land van herkomst, naam van de Opdrachtgever alsmede de naam van de contactpersoon van de Opdrachtgever, BTW-nummer van Opdrachtnemer, wijze van vervoer en afleverlocatie.

6.5 Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan het in dit artikel bepaalde, staat het Opdrachtgever vrij de levering af te keuren. Artikel 12.4 van deze Inkoopvoorwaarden is alsndag van overeenkomstige toepassing. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met het feit dat de verpakking niet voldoet aan het in dit artikel gestelde.

6.6 Met betrekking tot gevaarlijke stoffen en Producten met gevaarlijke eigenschappen, zal Opdrachtnemer alle benodigde voorzorgsmaatregelen treffen en in acht nemen, in het bijzonder het gebruik van geschikte en gekeurde recipiënten en verpakking, etikettering en identificatie, gevarenkaart en gebruikersinformatie.

7. Eigendom en risico

7.1 Met inachtneming van het hierna bepaalde, gaat de eigendom van de Producten over van Opdrachtnemer op Opdrachtgever nadat deze zijn geleverd en, indien van toepassing, conform de Overeenkomst zijn gemonteerd en/of geïnstalleerd. Uitzondering vormen de Producten welke worden geleverd op basis van zicht- of proefzendingen alsmede Producten in consignatie.

7.2 Ingeval Opdrachtgever aan Opdrachtnemer grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties, software e.d. ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer, blijven deze eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze bewaren afgescheiden van goederen welke hemzelf of derden toebehoren en merken als eigendom van Opdrachtgever.

7.3 Onverminderd het bepaalde in lid 4, geldt dat op het moment dat grondstoffen, hulpstoffen, software e.d., van Opdrachtgever zijn verwerkt in Producten van Opdrachtnemer, er sprake is van een nieuw goed waarvan de eigendom aan Opdrachtgever toebehoort.

7.4 Het risico van Producten, inclusief nieuwe Producten als bedoeld in lid 3, gaat over op Opdrachtgever op het moment dat de levering en vervolgens de keuring van de Producten overeenkomstig artikel 12 hebben plaatsgevonden.

7.5 De Producten zijn voor risico van Opdrachtnemer over de periode gelegen tussen het moment van eigendomsovergang en het moment van (af)levering, indien deze momenten niet samenvallen.

7.6 Opdrachtnemer is gedurende de periode dat hij (mede) op grond van deze Inkoopvoorwaarden het risico van de Producten draagt, verplicht Producten tegen alle risico’s en voor zijn rekening voldoende te verzekeren en verzekerd te houden. Opdrachtgever heeft het recht op inzage in de betreffende verzekeringspolis.

8. HULPMIDDELEN

8.1 Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde dan wel door Opdrachtnemer ten behoeve van de levering aan Opdrachtgever aangeschafte of vervaardigde materialen, programmatuur, tekeningen, modellen, mallen, gereedschappen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van Opdrachtgever c.q. worden eigendom van Opdrachtgever op het moment van aanschaf of vervaardiging, een en ander tenzij Partijen anders overeenkomen.

8.2 Opdrachtnemer is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom als houdster voor Opdrachtgever, deze in goede staat te houden en voor rekening Opdrachtnemer te verzekeren tegen alle risico’s zolang zij ten aanzien van die hulpmiddelen als houdster optreedt.

8.3 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan enige aanduiding op de hulpmiddelen omtrent eigendomsrechten van Opdrachtgever te verwijderen of te wijzigen.

8.4 De hulpmiddelen zullen aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op eerste verzoek dan wel tegelijkertijd met de laatste levering van de Producten waarop de hulpmiddelen betrekking hebben.

8.5 Hulpmiddelen die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt, worden op eerste verzoek van Opdrachtgever ter goedkeuring aan Opdrachtgever voorgelegd.

8.6 Verandering aan of afwijking van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of goedgekeurde hulpmiddelen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.

8.7 Opdrachtnemer zal de hulpmiddelen niet (doen) aanwenden voor of in verband met enig ander doel dan de levering aan Opdrachtgever.

8.8 Op eerste verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer Opdrachtgever door middel van een statusoverzicht te informeren over het aantal en de kwaliteit van de hulpmiddelen van Opdrachtgever die Opdrachtnemer onder zich heeft.

8.9 Opdrachtgever is bevoegd Opdrachtnemer eigendomsverklaringen met betrekking tot de hulpmiddelen te laten ondertekenen. Opdrachtnemer zal hieraan zijn medewerking verlenen.

8.10 De wijze van gebruik van de hulpmiddelen is geheel voor risico van Opdrachtnemer.

9. WIJZIGINGEN

9.1 Mits deze wijzigingen redelijkerwijs uitvoerbaar zijn, heeft Opdrachtgever het recht van Opdrachtnemer wijzigingen in de aard en omvang van de te leveren Producten te verlangen. Opdrachtgever doet op voor Opdrachtnemer kenbare wijze opgaaf van de verlangde wijzigingen.

9.2 Indien een wijziging naar het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 (acht) werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de door Opdrachtnemer gestelde prijs en levertijd voor Opdrachtgever niet aanvaardbaar zijn. Van het recht tot ontbinding van de Overeenkomst zal Opdrachtgever niet op onredelijke gronden gebruik maken.

9.3 Opdrachtnemer is uitsluitend bevoegd wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst aan te brengen of uit te voeren na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Wijzigingsverzoeken dienen door Opdrachtnemer schriftelijk bij Opdrachtgever te worden ingediend.

10. FACTURERING, BETALING

10.1 Opdrachtnemer heeft het recht een factuur te sturen, zij het niet eerder dan na aflevering van de Producten en goedkeuring van de Producten door Opdrachtgever

10.2 Betaling van de factuur, inclusief BTW, vindt plaats 30 (dertig) kalenderdagen na levering, dan wel, indien dat tijdstip later is gelegen, 30 (dertig) kalenderdagen na ontvangst door Opdrachtgever van de factuur, een en ander indien en voor zover Opdrachtgever de factuur en de Producten, inclusief alle bijbehorende documentatie en de eventuele installatie en/of montage en/of ingebruikstelling daarvan, heeft goedgekeurd.

10.3 Ter zekerstelling van de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer heeft Opdrachtgever het recht, alvorens betaling plaatsvindt, naast of in plaats van de eigendomsoverdracht te verlangen dat Opdrachtnemer voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor Opdrachtgever aanvaardbare bankinstelling.

10.4 Opdrachtnemer draagt er zorg voor, dat de facturen tevens het nummer en de dagtekening van de opdrachtbevestiging, dan wel een omschrijving van de Overeenkomst en de naam van de contactpersoon bij Opdrachtgever, alsmede alle overige tussen Partijen overeengekomen gegevens vermelden, steeds vergezeld van de bescheiden als tussen Partijen is overeengekomen. Opdrachtnemer dient zoveel exemplaren van de facturen als tussen Partijen is overeengekomen bij de Opdrachtgever in, steeds vergezeld van de bescheiden als tussen Partijen is overeengekomen.

10.5 Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

10.6 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Opdrachtnemer op Opdrachtgever te verrekenen met vorderingen die Opdrachtgever uit welke hoofde ook heeft of meent te hebben op Opdrachtnemer.

10.7 Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien zij een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst constateert, bijvoorbeeld een tekortkoming in de Producten of de eventuele installatie en/of montage daarvan.

10.8 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken terzake. Opdrachtnemer zal - indien wettelijk vereist dan wel door Opdrachtgever wordt vereist - met een G-rekening werken. Indien Opdrachtgever geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een–op-een verhaald op de Opdrachtnemer

11. KWALITEIT, GARANTIE

11.1 Opdrachtnemer garandeert dat de Producten, inclusief de eventuele installatie en/of montage daarvan: - in overeenstemming zijn met de beschrijving, eisen en omvang volgens de bestelling en de Overeenkomst;

  • nieuw zijn, tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen;
  • beschikken over de eigenschappen zoals die door Opdrachtnemer mondeling en/of schriftelijk zijn toegezegd;
  • geschikt zijn voor het doel waarvoor zij worden geleverd;
  • vrij zijn van gebreken en rechten van derden;
  • voldoen aan de wettelijke eisen, onder andere op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu, alle zoals deze gelden in de landen van fabricage, verzending, doorvoer en bestemming van de Producten op het moment van levering;
  • voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen c.q. certificering, alle zoals deze gelden ten tijde van de levering.

11.2 Indien de Producten, ongeacht de resultaten van enige keuring, niet blijken te voldoen aan het bepaalde in lid 1 zal Opdrachtnemer voor haar rekening de Producten ter keuze en op eerste schriftelijke aanzegging van Opdrachtgever, herstellen of vervangen, tenzij Opdrachtgever de voorkeur geeft aan ontbinding van de Overeenkomst, op de voet van het bepaalde in artikel 20.

11.3 De garantietermijn op de Producten, inclusief eventuele installatie en/of montage daarvan, bedraagt tenminste twee (2) jaren, te rekenen vanaf het moment van feitelijke levering, oplevering of ingebruikstelling. Het verstrijken van de garantietermijn laat onverlet de rechten die Opdrachtgever aan de wet en de Overeenkomst kan ontlenen. De overeengekomen garantie gedurende deze termijn houdt in ieder geval in, dat Opdrachtnemer enig door Opdrachtgever binnen de garantietermijn schriftelijk bij Opdrachtnemer aangemeld gebrek, zo spoedig mogelijk verhelpt voor rekening van Opdrachtnemer, met inbegrip van de bijkomende kosten. Indien Opdrachtnemer op grond van deze verplichting Producten of onderdelen daarvan heeft gewijzigd, hersteld of vervangen zal ten opzichte van deze Producten of onderdelen een volledige garantietermijn gelden, te rekenen vanaf het moment waarop Opdrachtgever de wijziging, het herstel of de vervanging heeft goedgekeurd en onverlet een nog lopende termijn betreffende de oorspronkelijk door Opdrachtnemer geleverde Producten.

11.4 Opdrachtnemer staat volledig in voor verborgen gebreken.