Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Privacyverklaring

De Meerlanden Holding N.V. en de vennootschappen die daarmee in een groep verbonden zijn, hierna gezamenlijk en afzonderlijk te noemen “Meerlanden”, oefent bedrijfsactiviteiten uit op het gebied van afvalinzameling en –verwerking, beheer en onderhoud van openbare ruimte en energieopwekking. Meerlanden verwerkt ten behoeve van een goede bedrijfsvoering persoonsgegevens. Hierbij informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering. U kunt voor vragen over deze verwerkingen contact met ons opnemen:

Contactgegevens Meerlanden:

Meerlanden t.a.v. de privacyofficer

Aarbergerweg 411435 CA Rijsenhout

e-mail: privacyofficer@meerlanden.nl

Gegevensverwerkingen

In het kader van de bedrijfsvoering/diensten van Meerlanden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Afvalinzameling:
  • adresgegevens (zonder persoonsnamen bij inzameling aan of bij huis)
  • nummer afvalpas of nummer minicontainer; uniek identificatienummer, gekoppeld aan objectcode (niet aan NAW gegevens)
  • aantal ledigingen of stortingen (via chip in minicontainers of via afvalpas)
 • Milieustraat:
  • adresgegevens (via afvalpas en/of op andere wijze)
  • hoeveelheid en soort stortingen (via afvalpas of weging)
  • camerabeelden
  • KvK nummer (eenmansbedrijven)
 • Contact en informatie (bij verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon, (digitale) post of website):
  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres
  • rekeningnummer (indien nodig)
  • inhoud verzoek/aanvraag/melding/klacht
 • Website:
  • Surfgedrag (t.b.v. optimalisatie performance, gebruiksvriendelijkheid en statistische doeleinden (zonder registratie persoonsgegevens)
 • Markt exploitatie:
  • Naam
  • Telefoonnummers kooplieden
  • KvK nummer (eenmansbedrijven)
  • Rekeningnummer
  • E-mailadres
 • HRM (medewerkers Meerlanden)
  • sollicitatiebrief & curriculum vitae, kopie diploma’s en certificaten (gegevens niet geselecteerde kandidaten worden verwijderd)
  • Functie & datum in- en uitdiensttreding
  • NAW – gegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • bankrekeningnummer
  • BSN & kopie ID bewijs
  • geslacht
  • geboortedatum en –plaats
  • Burgerlijke staat
  • Foto
  • Data gebruik digitale bedrijfsmiddelen (e.g. mailbox)

Doelen van verwerkingIn het kader van zijn bedrijfsvoering verwerkt Meerlanden de persoonsgegevens voor diverse doeleinden (waaronder van diverse opdrachtgevers e.g. gemeenten), zoals:

 • Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid
 • Afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak)
 • Uitgifte van afvalpassen of minicontainers
 • Ongediertebestrijding
 • De inning en berekening van afvalstoffenheffing/betaaltermijnen
 • Het efficiënt kunnen afhandelen van klachten en/of meldingen ten behoeve van onze dienstverlening
 • Het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen voor kostenbeheersing (zoals routeoptimalisatie)
 • Voorkomen van afvaltoerisme
 • Voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens
 • Beheer, gebruiken/of beveiliging (digitale) bedrijfsmiddelen en –gebouwen en (grond)stoffen, materieel en materiaal van Meerlanden (inclusief beheer van en controle op het gebruik van de(gemeentelijke) inzamelvoorzieningen en de milieustraten)
 • Controle op de naleving van en uitvoeren/handhaven van de gemeentelijke afvalstoffen-/marktregeling
 • De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling
 • Communicatie en verstrekken van informatie over Meerlanden en zijn diensten
 • Het geven van voorlichting over afvalstoffen, milieu, openbare ruimte en energie ter stimulatie en verbetering van afvalscheiding
 • Vergroten van de hergebruikmogelijkheden
 • Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en bijdrage aan de energietransitie
 • Analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen
 • Naleving van wettelijke verplichtingen (inclusief fiscale) en rechterlijke bevelen
 • Communicatie aan medewerkers, (salaris)betalingen en personeelsverzekeringen
 • Facturatie

Grondslag voor verwerkingMeerlanden verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van zijn dienstverlening voor zijn opdrachtgevers en in het kader van zijn medewerkers administratie. Er vindt geen profilering plaats aan de hand van de persoonsgegevens.Meerlanden doet dit deels in opdracht van gemeenten die op grond van de Wet milieubeheer de publieke taak hebben om huishoudelijk afval in te zamelen en om de Europese, landelijke, regionale en plaatselijke milieudoelstellingen te behalen. De verwerkingen in het kader van de afvalinzameling zijn noodzakelijk om deze publieke taken te kunnen uitvoeren.Voorts zijn de gerechtvaardigde belangen van Meerlanden het zo efficiënt, goed en klantvriendelijk uitvoeren van haar diensten ten behoeve van bewoners, bedrijven, overheden en instellingen in het verzorgingsgebied van Meerlanden. De medewerkers administratie wordt gevoerd in het belang van een georganiseerde en doelmatige bedrijfsvoering.Indien een deel van de verwerking is gebaseerd op toestemming, geldt de navolgende aanvullende informatie:U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. Dat kunt u doen door een mail te sturen naar de privacyofficer van Meerlanden: privacyofficer@meerlanden.nl. Indien u uw toestemming intrekt zal Meerlanden vanaf dat moment uw persoonsgegevens die op deze grondslag zijn verwerkt, niet meer verwerken. De persoonsgegevens die tot de intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt. Uw persoonsgegevens die onder een andere grondslag worden verwerkt zullen nog wel verwerkt worden.DerdenMeerlanden wisselt persoonsgegevens uit met de gemeenten in zijn verzorgingsgebied in het kader van zijn dienstverlening aan die gemeenten. Daarnaast kan Meerlanden voor de hiervoor genoemde “doelen van verwerking” gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de inzameling van afval, het onderhoud van de ICT-systemen en de levering van de afgesproken dienst. Deze derden zullen deze gegevens uitsluitend verwerken voor (één of meer van) de hiervoor genoemde doelen van verwerking. Meerlanden heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd.Uw persoonsgegevens zullen door Meerlanden niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.BewaartermijnUw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.BeveiligingMeerlanden hanteert een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.Uw rechtenEen verzoek met betrekking tot uw recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u richten aan de privacyofficer van Meerlanden: privacyofficer@meerlanden.nlIndien u van mening bent dat uw rechten worden geschonden, dan heeft u het recht daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Wijzigingen privacyverklaringMeerlanden kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website van Meerlanden gepubliceerd. Meerlanden raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.