Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Certificeringen

Bij het streven van een duurzame morgen staat zorg voor milieu, kwaliteit en veiligheid van ons, en onze partners voorop. Door onze certificaten tonen we aan dat we aan deze eisen voldoen. Bekijk de onderstaande lijst voor alle behaalde certificaten.

Lijst met certificaten

9001:2015 (Kwaliteit)

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001 certificering laat een organisatie zien dat het voldoet aan internationale eisen op gebied van kwaliteitsmanagement.

ISO 14001:2015 (Duurzaamheid)

ISO 14001 is de internationale standaard voor milieumanagement. In deze standaard staat beschreven hoe we procesmatig milieurisico’s kunnen beheersen en indien mogelijk voorkomen.

Safety Culture Ladder trede 2 (Veiligheid)

De Safety Culture Ladder richt zich op het gedrag van medewerkers met betrekking tot veiligheid. Door deze norm worden bedrijven gemotiveerd om niet alleen de procedures op orde te hebben, maar ook het gewenste gedrag bij medewerkers te sturen. Het vertonen van het juiste/gewenste gedrag speelt een belangrijke rol bij veilig werken.

CO2-Prestatieladder, niveau 3 (Duurzaamheid)

Instrument dat wordt gebruikt als CO2 managementsysteem en aanbestedingsinstrument ter reductie van CO2 en kosten.

VCA** (Veiligheid)

Minimumeisen uit verschillende wet- en regelgeving voor beheersing van veiligheid en gezondheid.

WEEELABEX (Duurzaamheid)

Deze standaard beschrijft de procedures voor recycling, bewerking en verwerking van afgedankte elektrische apparaten en elektronische apparatuur

BHV - NTA8080 (productie van duurzaam biogas)

Biobrandstoffen moeten voldoen aan Europees wettelijke duurzaamheidseisen zoals vastgelegd in de ‘Richtlijn hernieuwbare energie’.

BRL Keurcompost (Veiligheid)

In de zogeheten ‘Beoordelingsrichtlijn Keurcompost’ zijn de kwaliteitseisen voor de samenstelling van Keurcompost opgenomen.

ATEX 153 (Veiligheid)

ATEX153 (voorheen de ATEX 137) is een wettelijke verplichting voor alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

100%Kringloop (Duurzaamheid)

Dit keurmerk garandeert dat de kringloopwinkel een sociale onderneming is, professioneel georganiseerd is en verantwoordelijk omgaat met mens en milieu (waaronder hergebruik van goederen).

BRL K14020 Pompen en gemalen (Veiligheid)

Beoordelingsrichtlijn voor kwaliteit gestuurd onderhoud aan pompen en gemalen

BRL K10014 Riolen, putten, kolken (Veiligheid)

Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op het voor kwaliteit gestuurd onderhoud reinigen van riolen, putten en kolken

BRL 7000 protocol 7001 en 7001

Deze beoordelingsrichtlijn betreft de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem, waarbij protocol 7001 in gaat op het uitvoeren van landbodemsanering met conventionele methoden en 7004 ingaat op de tijdelijke uitplaatsing van grond

Certificaat opvragen?

Neem contact met ons op.

Nog steeds met vragen?

Neem contact met ons op.

Service & Contact