Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Corporate Governance

Als publieke onderneming voeren we een moderne governance waarbij transparantie, inlevingsvermogen en maatschappelijk ondernemerschap bovenaan staan.

Kantoor Meerlanden Rijsenhout
Publieke onderneming

Modern Governance

Meerlanden hanteert de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 als leidraad ter ondersteuning van een goede corporate Governance binnen Meerlanden. Hieronder staat een link naar deze code.

Verder nemen wij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en de Wet Bestuur en Toezicht in acht. Daarnaast passen we vrijwillig onderdelen toe van de regelgeving (Wet Toezicht Accountantsorganisaties) die van toepassing is op Organisaties van Openbaar belang.

Je hebt onvoldoende toestemming gegeven

We kunnen dit onderdeel niet weergeven.

Onze aandeelhouders

Statutaire organen

Meerlanden Holding N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en is gevestigd te Rijsenhout. De aandelen zijn in handen van acht Nederlandse gemeenten: Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijk.

De vennootschap heeft een bestuur. Onafhankelijk toezicht vindt plaats door de raad van commissarissen. De formele relatie tussen het bestuur, de raad van commissarissen en algemene vergadering van aandeelhouders is vastgelegd in de statuten.

plattegrond
Meerlanden

Directie

Het bestuur bestaat uit één persoon. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en voert de titel van algemeen directeur. De algemeen directeur vormt samen met de financieel directeur de directie van de onderneming. De directie van Meerlanden bestaat uit Angeline Kierkels (CEO) en Dick Jansen (CFO).

Commissies

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen is werkgever van de bestuurder, houdt toezicht op de bestuurder en de algemene gang van zaken van de onderneming en staat de bestuurder met raad terzijde. De commissarissen zijn onafhankelijk.

De samenstelling van de raad van commissarissen en haar commissies en de zittingstermijn van de commissarissen staan opgenomen in het verslag van de raad van commissarissen als onderdeel van het jaarverslag. De taken, samenstelling en werkwijze van de raad van commissarissen staan beschreven in een reglement zoals kenbaar via de website van Meerlanden. De raad van commissarissen heeft een auditcommissie en een remuneratie- & governancecommissie. De reglementen van deze commissies zijn te raadplegen op de website van Meerlanden.